logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Opperin kokeita ja kartoituksia
MAVALKA Junnauskoe 0–20 ja 0–200 KYMPPI-kartoitus MaKeKo ALVA
Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 5.9.2012

© 2018 Hannele Ikäheimo

Tutkittua tietoa MAKEKOista ja MAKEKOilla

1. Tutkimus MAKEKOilla

Matematiikan taidot ja itsetunto -väitöskirja Karin Linnanmäen seurantatutkimuksessa käytettiin MAKEKOa matematiikan testinä sekä suomen- että ruotsinkielisillä oppilailla. Väitöskirjan (562 s.) mukaan MAKEKOn ja itsetuntotestien tulosten välinen yhteys oli heikko vielä 2. luokalla, kohtalainen 5. luokalla ja vahva 8. luokalla. Esimerkiksi hyvän itsetunnon omaavat 8. luokkalaiset saivat selvästi parempia tuloksia matematiikassa kuin oppilaat, joilla oli negatiivinen itsetunto. Tutkittiin myös 5. luokkalaisia oppilaita, joilla oli sekä vaikeuksia matematiikassa että heikko itsetunto: heistä 75 prosentilla oli sama tilanne vielä 8. luokallakin. Tyttöjen ja poikien MAKEKO-tulokset erosivat toisistaan vain 8. luokalla: tytöt olivat parempia kuin pojat.

Karin Linnanmäki: Matematikprestationer och självuppfattning. En uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön. Åbo: Åbo Akademis förlag 2002.

Karin Linnanmäen artikkeli "Minäkäsitys ja matematiikan oppiminen" löytyy kirjasta: Räsänen–Kupari–Ahonen–Malinen (toim.) MATEMATIIKKA – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti 2004.

2. Tutkimus MAKEKOista

"MAKEKO-kokeiden avulla opettaja voi arvioida opetuksensa keskeisten tavoitteiden toteutumista ja identifioida oppilaat, joiden kohdalla tavoitteita ei ole saavutettu. MAKEKO on kriteeritesti, ei kykytesti. Koesarjan luonteesta seuraa, etta jakautumat ovat negatiivisesti vinoja ja jakaumien muoto lähenee normaalijakaumaa siirrytäessä ylemmille luokille. MAKEKO on tilastollisten ominaisuuksiensa puolesta, järkevästi käytettynä, sopiva yleisosaamisen mittari."

Jarkko Hautamäki ja Jorma Kuusela: Diagnostisen päättelemisen pulmista ja keinoista – matemaattiset oppimisvaikeudet. Kirjassa Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti 2004.

3. Solmut selville MAKEKOlla

"14 – 9 = 0. Matematiikan solmuja kolmasluokkalaisilla" on Henna Kauppisen pro gradu -työ, jossa matematiikan taitojen mittareina on käytetty MAKEKOa ja Junnauskoetta. Tunnistivatko opettajat oppilaiden solmukohtia?

Lue tiivistelmä täällä (pdf)

Lataa gradu täällä (pdf)


Takaisin alkuun Edellinen sivu Etusivulle