logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa
Lehtikirjoituksia Kirjallisuutta Uutta tutkimustietoa Matematiikkalehdet
Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 22.10.2018

© 2018 Hannele Ikäheimo

Kirjallisuutta ja tutkimustietoa

Opperin koulutuksissa kerrotaan usein muutamasta kirjasta pelkällä nimellä, ja samalla mainitaan, että lisätietoa löytyy Opperin Kirjallisuutta-kohdasta. Noita kirjoja on vaikea löytää pitkästä listasta, jos ei tiedä ensimmäisen tekijän nimeä. Sen vuoksi julkaistaan tämä erillinen lista kirjoista otsikon mukaan.

KYMPPI-kirja
Heureka!
Matikasta moneksi
Murtolukukirja
Nallematikka
Näppituntuma
Pii – Toiminnallista matematiikkaa
Värisauvakirja
Alakoulun matematiikkaa vanhemmille
Matematiikan tietokirja – alakoulun oppimäärä ja didaktiikka
Aineisto matematiikan sanallisten tehtävien ja ongelmanratkaisun opettamiseen


Kirjallisuus tekijän mukaan

Ahonen, T. (toim.) 1999. Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Sis. Pekka Räsäsen 28-sivuinen artikkeli: Matematiikan oppimisvaikeudet. Jyväskylä: ATENA.

Ahonen, T.–Siiskonen, T.–Aro, T. (toim.) 2001. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Sis. 24-sivuinen artikkeli: Matematiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Aittokallio, T. 2009. Patikkaretkiä matematiikan maisemaan. Naantali: Matikkaretket. www.matikkaretket.fi

Aunio, P. 2006. Number sense in young children – (inter)national group differences and an intervention programme for children with low average performance. Research Report 269. University of Helsinki. (Tiivistelmä: Lasten lukukäsite. Tutkimus kansainvälisistä ja kansallisista eroista lukukäsitteessä sekä matemaattisen ajattelun interventioista.) Väitöskirjan tiivistelmä..

Aunola, K., Leskinen, E., Lerkkanen, M.-K. & Nurmi, J.-E. 2004. Developmental dynamics of math performance from preschool to grade 2. Journal of Educational Psychology, 96, 699–713.

Aunola, K., & Nurmi, J.-E. 2004. Eskareista epuiksi -tutkimus: motivaation ja koulutaidon kehitys esiopetuksesta kouluun. NMI Bulletin, 3, 7–12.

Aunola, K. & Nurmi, J-E. 1999–2007. Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Aunola, K., Nurmi, J.-E., Lerkkanen, M.-K. & Rasku-Puttonen (2003). The role of achievement-related behaviors and parental beliefs in children's mathematical performance. Educational Psychology, 23, 403–421.

Ayres, Jean A. 1987. Kun lapsi ei opi leikkimään. Aistitoimintojen yhdentymishäiriöt ja sensorisen integraation terapia. (Sensory Integration and the Child, 1979.) Suom. Päivi Danner ja Marja Pekkanen. Valtion painatuskeskus, Helsinki..

Barrow, J. D. 1999. Lukujen taivas. Helsinki: Art House.

Bernoulli L., Ketola E., Tuominen, A. 2011. Matematiikan tietokirja – alakoulun oppimäärä ja didaktiikka. SanomaPro.

Blom, H.–Laukkanen, R.–Lindström, A.–Saresma, U.–Virtanen, P. (toim.) 1996. Erityisopetuksen tila. Arviointi 2/96. Opetushallitus.

Butterworth, B.–Yeo, D. 2004. Dyscalculia Guidance. Helping pupils with specific learning difficulties in maths. 121- sivuinen A4-kokoinen kirja. Published by nferNelson Publishing Company Limited. www.nfer-nelson.co.uk.

Chinn, S. J. & Ashcroft, R.1993. Mathematics for Dyslexics. A Teaching Handbook. London: Whurr Publishers Ltd.

Dahl, K. 1999. Leikitään matikkaa. Tammi.

Dahl, K. & Nordqvist, S. 1995. Hauskaa matematiikkaa. Tammi.

Dahlström, J., Stenmark, M. & Lahtinen, U. 2003. Idag får ni räkna framåt i era böcker! En studie av matematikprestationer och matematikböcker i åk 5 och åk 8. Publikation nr 5 / 2003. 62 sidor. Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten.

Dehaene, S. 1997. The Number Sense. How The Mind Creates Mathematics. 274-sivuinen kirja. USA: Oxford University Press.

Ekebom, U.-M.–Helin, M.–Tulusto, R. 2000. Satayksi kouluongelmaa. Opettajan käsikirja. Sis. 8-sivuinen artikkeli: Matematiikka. Helsinki: Edita.

Enzensberger, H. M. 1998. Numeropiru. WSOY.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2000. Helsinki: Opetushallitus.

Furness, A. 1988. Mönster i matematiken. Handledning i laborativa arbetssätt. Ekelunds Förlag Ab.

Furness, A. 2000. Matematiikkapolkuja. Toiminnallista matematiikkaa 5–7 -vuotiaille. Helsinki: Tammi.

Ganser, B. 1997. Rechenstörungen. Analyse, Förderung, Materialien. Donauwörth: Auer.

Haapasalo, L. 1991. Konstruktivismi matemaattisen käsitteenmuodostuksen ohjaamisessa ja analysoimisessa. Raportti KTL:n julkaisusarjassa A: Tutkimuksia 43. Jyväskylän yliopisto.

Haapasalo, L.–Venola, R. 1992. Metallialan matematiikkaa. VAPK. Opetushallitus.

Haapasalo, L.,–Asunta, J. 1992. Palvelualan matematiikkaa. VAPK. Opetushallitus.

Haapasalo, L. 1992. Murtolukukäsitteen konstruktivistinen oppiminen. Raportti KTL:n julkaisusarjassa A: Tutkimuksia 51. Jyväskylän yliopisto.

Haapasalo, L. 1993. Desimaalilukujen ja yksikönmuunnosten konstruktiivinen oppiminen. Raportti KTL:n julkaisusarjassa A: Tutkimuksia 55. Jyväskylän yliopisto.

Haapasalo, L. 1996. Oppiminen, tieto ja ongelmanratkaisu. Jyväskylä: MEDUSA-Software.

Hakkarainen, K. & Lonka, K. & Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. WSOY.

Hannula, M. 2004. Affect in mathematical thinking and learning. (Väitöskirja: Tunne matemaattisessa ajattelussa ja matematiikan oppimisessa). Turun yliopisto.

Hannula, M. 2005. Spontaneous Focusing on Numerosity in the Development of Early Mathematical Skills. Turun yliopisto.

Hartikainen, S., Vuorio, J-M., Mattinen, A., Leppävuori, S-L. & Pahkin, L. 2001. Matematiikka. Teoksessa Högström, B. & Saloranta, O. (toim.) Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Hautamäki, J. ja Kuusela, J. 2004. Diagnostisen päättelemisen pulmista ja keinoista – matemaattiset oppimisvaikeudet. Kirjassa Räsänen– Kupari–Ahonen–Malinen (toim.) Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Hihnala, K. 2005. Laskutehtävien suorittamisesta käsitteiden ymmärtämiseen. Peruskoululaisen matemaattisen ajattelun kehittyminen aritmetiikasta algebraan siirryttäessä. Jyväskylän yliopisto.

Huhtala, S. 1998. Matematiikan oppimisvaikeuksista ammatillisessa koulutuksessa – esimerkkinä lähihoitajaopiskelija. Kehittyvä koulutus 1/1998. Opetushallitus/myynti.

Huhtala, S. 1999. "Mä inhoon tätä matikkaa..." – Opiskelijan oma matematiikka oppimisvaikeuksien selittäjänä. Moniste 3/1999. Opetushallitus/kirjasto.

Huhtala, S. 2000. Lähihoitajaopiskelijan oma matematiikka. Väitöskirja. Tutkimuksia 219. Helsingin yliopisto.

Huhtala, S. 2000. Building Theory of Student´s Own Mathematics: An Application of Grounded Theory Method. In Törner, G. (ed.). Current State of Research on Mathematical Beliefs IX. Proceedings of the MAVI-9 Workshop. University of Duisburg. www.uni-duisburg.de/FB11/PROJECTS/MAVI/Proc9.pdf

Huhtala, S. 2002. Matematiikan oppimisvaikeudet. Kiipulan aikuiskoulutuskeskus. Aikuisopiskelijan oppimisvaikeudet.

Huhtala, S. & Pietilä, A. 2003. Miniteoriat osana oppilaan matematiikkakuvaa – esimerkkinä jakolasku. Julkaisussa Sinevaara-Niskanen, H. & Rajala, R. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt – uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivien 2002 julkaisu. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 2.

Huhtala, S. 2003. "Matematiikassa ei ole mitään järkeviä vastauksia… se vaan on niin…" – Matematiikan merkitys. Teoksessa Meisalo, V. (toim.) Aineenopettajakoulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus 2002. Ainedidaktiikan symposium 1.2.2002. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 241, 88–97. www.malux.edu.helsinki.fi/okl/tutkimus/ad2002/artikkelit

Huhtala, S. 2004. Tukea matematiikan oppimiseen – opetuskokeiluja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Julkaisussa Merenluoto, K. & Mikkilä-Erdmann, M. (Eds.) Learning research challenges the domain specific approaches in teaching. A symposium for research on teaching and learning Turku 14.5.2004. Department of Teacher Education. University of Turku, 78–87.

Hytti, P. & Joutsenlahti, J. 2006. MOT-hanke ja "Storytelling"-kokeilu – matematiikan oppimateriaalin tutkimus ja kehittäminen osana opettajankoulutusta. Teoksessa A.-L. Aalto, T. Tammi (toim.) Tutkimusta, toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä koulutyössä. Tampereen yliopisto. Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja nro 9, 3–15.

Häggblom, L. 2000. Räknespår. Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder. Väitöskirja. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Ikäheimo, H. 2002. Matematiikan keskeisten käsitteiden diagnoosi esiopetuksen alussa ja lopussa sekä 1. luokan alussa. Täydennys MAKEKO-kokeisiin. Helsinki: Oy Opperi Ab.

Ikäheimo, H. 2002. Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan. 222-sivuinen ja A4-kokoinen kirja. Katso lisää täältä. Helsinki: Oy Opperi Ab. 4. painos.

Ikäheimo, H. 2012. KYMPPI-kirja. Matematiikan osaamisen perusta vahvaksi 10-järjestelmällä. Katso lisää täältä. Helsinki: Oy Opperi Ab.

Ikäheimo, H. 2011. KYMPPI-kartoitus. 10-järjestelmän hallinnan kartoitus. Katso lisää täältä. Helsinki: Oy Opperi Ab.

Ikäheimo, H. & Risku, A-M. 2004. Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Artikkeli kirjassa Räsänen, P., Kupari, P. ja Malinen P.: Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: NMI.

Ikäheimo, H. 1997. Matematiikan esiopetus Meritähden päiväkodissa. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston julkaisusarja C/1. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto.

Ikäheimo, H.–Aalto, A.–Puumalainen, K. 2004. Opi matematiikkaa leikkien esi- ja alkuopetuksessa. 86-sivuinen ja A4-kokoinen kirja. Katso lisää täältä. Helsinki: Oy OPPERI Ab. 6. painos.

Ikäheimo, H., Putkonen, H. & Voutilainen, E. 2002. MAKEKO: Matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet luokille 1–9. Katso lisää täältä. Helsinki: Oy Opperi Ab. 2. p.

Ikäheimo, I. & Voutilainen, E. 2015. Murtolukuja välineillä luokille 3–9. SanomaPro.

Jakku-Sihvonen, R. (toim.) 1997. Onnistuuko oppiminen – oppimistulosten ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Arviointi 3/97. Opetushallitus.

Joki, J.1995. Tasogeometrian punainen lanka. Valinnaiskurssikirja 8. ja 9. luokille. Helsinki: MFKA-Kustannus Oy.

Joutsenlahti, J. 2003a. Matemaattinen ajattelu ja kieli, eräs mielenkiintoinen ulottuvuus uudessa opetussuunnitelmassa. Teoksessa A.-L. Aalto & T. Tuomi (toim.) Projekteja ja prosesseja – opetuksen käytäntöjä matematiikassa ja viestinnässä. Tampereen yliopisto. Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja nro 8, 3–12.

Joutsenlahti, J. 2003b. Kielentäminen matematiikan opiskelussa. Teoksessa A. Virta & O. Marttila (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium 7.2.2003. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B:72, 188–196.

Joutsenlahti, J. 2005a. Lukiolaisen tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun piirteitä: 1990-luvun pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen osaamisen ja uskomusten ilmentämänä. Acta Universitatis Tamperensis 1061. Sähköinen versio http://acta.uta.fi

Joutsenlahti, J. 2005b. Pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen osaamisen piirteitä. Teoksessa L. Jalonen, T. Keranto & K. Kaila (toim.) Matemaattisten aineiden opettajan taitotieto ? haaste vai mahdollisuus? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.-26.11.2004. Acta Universitatis Ouluensis E 80, 71–79. Sähköinen versio http://herkules.oulu.fi/isbn9514278879

Järvinen, R. 2003. Loogiset palat. Opettajan käsikirja ja yhdet loogiset palat. Tammi.

Kairavuo, K. & Voutilainen, E. 2018. Matematiikkaa värisauvoilla luokilla 5–9. ELLI Early Learning.

Kairavuo, K. & Voutilainen, E. 2007. Matematik med färgstavar för årskurs 6–9. Schildts.

Kajetski, T. & Salminen, M. 2009. Matikasta moneksi! Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Lasten Keskus.

Kalat, J.W. 1998. Biological psychology. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Kanto, A, & Kanto, A. & Sointu, M. 2010. Tehtävä Maassa. Gummerus.

Kauppinen, H. 2007. "14 – 9 = 0. Matematiikan solmuja kolmasluokkalaisilla" Pro gradu tutkielma. Oulun yliopisto: Kajaanin opettajankoulutusyksikkö. Lue tiivistelmä ja koko tutkielma.

Keltikangas-Järvinen, L. 2006. Temperamentti ja koulumenestys. WSOY.

Ketola E., Bernoulli L., Tuominen, A. 2011. Alakoulun matematiikkaa vanhemmille. SanomaPro. Lue lisää.

Kinnunen, R. 2003. Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus.

Kivelä, L. & Erämaa-Lätti, A.-M. 2000. Matematiikan esiopetusprojekti Korpilahden päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen laitoksen julkaisusraja A. Tutkimuksia 2. Jyväskylän yliopisto. Tilaus: Kampus Kirja p. 014–2611143.

Kivi, T. 1994. Optimistinen opimiskäsitys. Helsinki: Opetushallitus.

Kivi, T. 1995. Oppimisen ytimessä. Helsinki: Opetushallitus.

Korpinen, E. (toim.) 2005. Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika magyar Finnországban és Magyarországon. Tutkiva opettaja Journal of Teacher Reseacher 2/2005. Jyväskylä: TUOPE.

Kortesalmi, M.-K. 2008. Junnauskoe 0–20 ja peruslaskutoimituksien automatisoituminen alkuopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Lue tiivistelmä ja koko tutkielma.

Kuivamäki, E. 2006. Lukumäärään liittyvien varhaisten matemaattisten taitojen kehitys esiopetusvuoden aikana. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Syksy 2006, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Kuorelahti, M. (toim.) 1998. Jämsänkosken koulujen tila 1998. Oppilaiden, vanhempien ja opettajien näkökulmia koulutukseen. Sis. myös MAKEKO-testaustuloksia lk 1–9. Tilaus: Jämsänkosken koulutoimisto, Leena Kilpeläinen, fax 014–749233.

Kupari, P.- Korhonen, H. (toim.) 1990. Ymmärrystä yhtälöiden oppimiseen. Raportti KTL:n julkaisusarjassa B: Teoriaa ja käytäntöä 54. Jyväskylän yliopisto.

Kylmäoja, K. 2001. Matematiikan opetuksen eriyttäminen peruskoulun ensimmäisellä luokalla. 56-sivuinen raportti. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja B 13 : 2001.

Laajarinne, J. 2003. "Madonluvut". Matemaattisia seikkailuja sekoiluja. WSOY.

Laakkonen, P.–Seppänen, H. 1991. Käytä matematiikkaa. Ammatillisille oppilaitoksille tarkoitettu tuki- ja harjoitusmateriaali, joka sopii hyvin myös yläasteelle. WSOY.

Laine, A. & Huhtala, S. 2004. ”There are 16 big stones and 8 blocks…” A report on different strategies in solving division 16,8 : 2,4. In Laine, A., Lavonen, J. & Meisalo, V. (eds.) Current research on mathematics and science education. Proceedings of the XXI Annual Conference of the Finnish Association of Mathematics and Science Education Research, University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education, Research Report 253, 216–231. www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/proceedings2004.pdf

Lehtinen, E. & Kinnunen, R. 1993. Matemaattisista oppimisvaikeuksista. Teoksessa Vauras, M. (toim.) Oppimisvaikeudet ja opetuksen kehittäminen: Katsaus Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen toimintaan ja tutkimukseen. Acta Psychologica Fennica. Soveltavan psykologian monografioita 6. 37-56. Rauma: Kirjapaino Oy West Point.

Leino, L.–Kupari, P. 1990. Prosenttilaskun pienryhmäopetus ammatillisessa oppilaitoksessa. Raportti KTL:n julkaisusarjassa B: Teoriaa ja käytäntöä 52. Jyväskylän yliopisto.

Leino, L. 1991. Matematiikan peruskäsitteitä vahvistavat tukiopetustehtävät ammatillisessa oppilaitoksessa. Raportti KTL:n julkaisusarjassa B: Teoriaa ja käytäntöä 64. Jyväskylän yliopisto.

Lepola, J. & Hannula, M.M. (toim.). 2006. Kohti koulua – kielellisten, matemaattisten ja motivationaalisten valmiuksien kehitys. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja. http://vanha.edu.utu.fi/ktl/fi/julkaisut.htm

Leppäaho, H. 2007. Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon opettaminen peruskoulussa Ongelmanratkaisukurssin kehittäminen ja arviointi. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 298, 343 s. Ladattavissa sähköisessä muodossa täältä.

Lerkkanen, M-K. & Poikkeus, A-M. 2006. Lukemisvalmiuksien ja matemaattisten taitojen kehityksen riskitekijät esiopetusvuonna – Alkuportaat-tutkimuksen pilottivaiheen tuloksia. NMI-Bulletin -lehdessä 2006/3.

Lindh, R. 1998. Mielikuvaoppiminen. WSOY.

Linnanmäki, K. 1995. Matematikprestationer och självuppfattning hos flickor och pojkar i grundskolan. Luokkien 2, 5 ja 8 oppilaiden MAKEKO- ja itsetuntotestin tuloksia. Ped. lic. avhandling. Pedagogiska fakulteten, Vasa.

Linnanmäki, K. 2002. Matematikprestationer och självuppfattning. En uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön. 563-sivuinen väitöskirja. Åbo: Åbo Akademis förlag.

van Luit, J. E. H.,Van de Ritj, B. A. M. & Aunio, P. 2006. Lukukäsitetesti. Helsinki: Psykologien Kustannus Oy.

Lyytinen, H. et al. 1995. Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma. WSOY.

Magne, O. 1998. Att lyckas med matematik i grundskolan. Lund: Studentlitteratur.

Malaty, G. 1993. Geometrinen ajattelu 1. Didaktiikka. W+G.

Malaty, G. 1995. Algebrallinen ajattelu. W+G.

Malaty, G. 1995. Johdatus matematiikan rakenteeseen. Helsinki: Opetushallitus.

Malmer, G. & Adler, B. 1996. Matematiksvårigheter och dyslexi. Lund: Studentlitteratur.

Matalamäki, P. & Mäki, M. 2000. Laskutaito-kirjan yleisopetuksen ja mukautettuun opetukseen tarkoitettujen kirjojen kehityspsykologinen vertailu lukualueella 0–20. Erityistyö. Erityisopettajan opinnot. Opettajajankoulutuslaitos. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Mattinen, A. 2006. Huomio lukumääriin. Tutkimus 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tukemisesta päiväkodissa. Sarja C. Osa 247. Turku: Turun yliopisto. Lue lisää.

Mattinen, A. & Räsänen P. & Hannula M. & Lehtinen E. 2010. Nallematikka. Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien harjoitusohjelma. Jyväskylä: Niilo Mäki -instituutti. Lisätietoa Nallematikasta.

MENSA Älyjumppa. 1997. Numerotehtävät. WSOY.

MENSA Älyjumppa. 1999. Päättelytehtävät. WSOY.

Mentula, T. 2002. Diagnostinen kuntoutustukimus kehityksellisessä dyskalkuliassa; tapaustutkimus. Lisensiaattitutkinto Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus helmikuu 2002.

Miles, T.–Miles, E. (ed.) 1993. Dyslexia and mathematics. 127-sivuinen kirjanen, joka on tenttikirjana mm. Helsingin yliopiston erityisopettajien koulutuksen osuudessa matematiikan oppimisvaikeudet, 1 ov. London and New York: Routledge.

Milz, I. 1993. Rechenschwäche erkennen und behandeln. Dortmund: Borgmann.

Mutanen, R. 1998. Esiopetuksen merkitys matematiikan opiskelulle alkuopetuksessa. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 67.

Nunes, T. & Bryant, P. 1996. Children Doing Mathematics. Oxford: Blackwell Publishers.

Näveri, L. 2009. Aritmetiikasta algebraan : Muutoksia osaamisessa peruskoulun päättöluokalla 20 vuoden aikana. Lisätietoa.

Oster, G. 2000. Mieletön matikka. WSOY.

Pappas, T. 1999. Matematiikan ilot. Näe matematiikka ympärilläsi. Terra Cognita.

Paulos, J. A.1991. Numerotaidottomuus. Helsinki: Art House.

Perkkilä, P. 2002. Opettajien matematiikkauskomukset ja matematiikan oppikirjan merkitys alkuopetuksessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Lisätietoa tutkimuksesta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus.
Tukiaineisto 23: Toimi, laske ja ajattele. Ala-asteen matematiikka.
Tukiaineisto 24: Matematiikka. Taitoa ajatella. Yläaste ja lukio.

Pietilä, A. 2002. Luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuva. Matematiikkakokemukset matematiikkakuvan muodostajina.

Pietilä, A. 2000. "Matikan opettaminen onkin tosi kivaa!" Luokanopettajien matematiikan täydennyskoulutuskokeilun arviointia. Helsingin opetusviraston julkaisusarja A5. 236-sivuinen väitöskirja. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 238.

Pietiläinen, K. 1999. 200 ongelmaa. Helsinki: Art House.

Pietiläinen, K. 1999. Toiset 200 ongelmaa. Helsinki: Art House.

Prashnig, B. 1997. Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä. Jyväskylä: Atena.

Prashnig, B. 2000. Erilaisuuden voima. Opetustyylit ja oppiminen. Juva: PS-Kustannus.

Putkonen, H. – Sinnemäki, J. 2013. Mahtava matikkamatka. Helsinki: Lasten keskus. Lastenkeskuksen verkkokauppa.

Radatz, H. 1980. Fehleranalyse im Mathematikunterricht. Braunschweig: Vieweg.

Rantala, T. 2007. Oppimisen iloa etsimässä – kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lue lisää.

Rauhala, R. 1978. Kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT) – apuväline esikoulu- ja alkuopetukseen. Klinikkaopetus n:o 2.

Riski, E. 1996. EMMA. Tapauskertomus yksilöllisen opetuksen toteuttamisesta luokkayhteisössä. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos, Syventävien opintojen tutkielma, helmikuu 1996.

Risku, A-M. 2002. Leikisti ja oikeesti – oikeata matematiikkaa lapsesta lähtien. Teoksessa Saloranta. O. (toim.) Ensimmäiset kouluvuodet. Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetus. Helsinki: Opetushallitus.

Rossi, M. & Pehkonen, E. 1995. Tutkimustehtävät ja niiden arviointi peruskoulun matematiikassa. Opetushallitus.

Räsänen, P., Kupari, P. ja Malinen P. (toim.) 2004. Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 456-sivuinen teos, joka sisältää 30 kirjoittajan artikkelit lähteineen sekä luettelon matematiikan didaktiikan tutkijoiden väitöskirjatutkimuksista Suomessa. Jyväskylän yliopiston NMI.

Räsänen, P. 2000. Minkälaisia ovat matematiikan oppimisvaikeudet? Artikkeli kirjassa: Ekebom, U.-M. & Helin, M. & Tulusto, R. Satayksi kouluongelmaa. Opettajan käiskirja. Helsinki: Edita.

Salminen, M. & Varama, M.-T. 2009. Heureka! Oivaltavaa matematiikkaa esi- ja alkuopetukseen. WSOY.

Salonen, P., Lepola. J., Vauras, M., Rauhanummi, T., Lehtinen, E. & Kinnunen R. 1994. Diagnostiset testit 3. Motivaatio, metakognitio ja matematiikka. Oppimistutkimuksen keskus. Turku: Turun yliopisto.

Schulz, A. 1994. Fördern im Mathematikunterricht. Was kann ich tun? Stuttgart: Klett.

Suomalainen, K. 2004. Matematiikan oppimisvaikeudet ammatillisia opintojaan aloittavilla opiskelijoilla. Pro gradu -tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lisätietoa täältä.

Tapiainen, T. 2011. Pii. Toiminnallista matematiikkaa luokille 7–9. Otava. Lisätietoa kirjasta kustantajan sivuilla.

Taipale, A. 2010. Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä. Väitöskirja. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja nro 135. Linkki väitöskirjaan (pdf).

Tikkanen, P. (toim.) 2010. YHDESSÄ! Varga-Neményi -yhdistyksen 5-vuotisjuhlakirja. Espoo: Varga–Neményi -yhdistys ry. Kirja pdf-muodossa.

Törnroos, J. 2004. Opetussuunnitelma, oppikirjat ja oppimistulokset - seitsemännen luokan matematiikan osaaminen arvioitavana. Tutkimuksia-sarja 13. Tiivistelmä.

Vauras, M. , Poskiparta, E. & Niemi, P. (toim.) 1994. Kognitiivisten taitojen ja motivaation arviointi koulutulokkailla ja 1. luokan oppilailla. Oppimistutkimuksen keskus, julkaisuja 3, 1994. Turku: Turun yliopisto.

Vilenius-Tuohimaa, P. 2005. Vanhempien koulutustaso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien alussa. Helsingin yliopisto. Lue lisää.

Vorderman, C. 1997. Kiehtova matematiikka. WSOY.

Wass, S. 2003. Matematiikkaa unkarilaisilla laskusauvoilla. WSOY.

Yeo, D. 2003. Dyslexia, Dyspraxia and Mathematics. London: Whurr Publishers.

Yrjänäinen, P. 2010. Desimaalilukujen opiskelu euroilla. Toimintatutkimus Ten Base -pelin avulla Kandidaatintutkielma. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Lue tiivistelmä ja koko tutkielma.

Yrjönsuuri, R. 1990. Lukiolaisten matemaattisen ajattelun oppiminen. Helsingin yliopiston OKL:n tutkimuksia nro 88.

Yrjönsuuri, R. 1989. Lukiolaisten opiskeluorientaatiot ja menestyminen matematiikassa. Väitöskirja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutk. nro 120.

Yrjönsuuri, R. 1992. Luokanopettajiksi opiskelevien matematiikan opiskelu-orientaatiot. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia ja selosteita no 109.

Yrjönsuuri, R. 1994. Opiskelulla laatua matematiikan oppimiseen. Helsinki: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, R. 1998. Opiskelun taidon ja matematiikan osaamisen arvioiminen. Helsingin opetusvirasto: Julkaisu A12/1998. Sisältää myös MAKEKO 9. luokan loppukokeen tuloksia.

Yrjönsuuri, R. 2001. Opit kun haluat. 177-sivuinen kirja. Helsinki: Oppilo ay.

Yrjönsuuri, R. ja Y. 1995. Opettajan osaaminen. Helsinki: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, R ja Y. 1994. Opiskelun merkitys. Helsinki: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, R. ja Y. 1997. Opiskelutaito. Helsinki: Yliopistopaino.

Zimmer, R. 2002. Liikuntakasvatuksen käsikirja. Didaktis-metodisia perusteita ja käytännön ideoita. Helsinki: LK-kirjat.


Takaisin alkuun Edellinen sivu Etusivulle